Tillbehör

Förhöjningsrör Clean I

Normalt installationsdjup är ca 0,6 m och i de fall då installationsdjupet är längre och reningsverket måste installeras djupare behöver stigarrören förlängas. I dessa fall kan Uponor förhöjningsrör (diameter 560 mm) användas och röret kapas då i lämplig längd (max. längd 1 m). OBS – tankens installationsdjup från botten av inkommande avloppsrör till markytan får vara högst 1,2 m. Det går åt två tätningsringar per rör.

Förankringspaket Clean I

Om reningsverket installeras i täta jordarter, såsom ler- eller siltjord eller om grundvattennivån är hög, måste reningsverket förankras. Det går åt tre förankringspaket till Clean I.

Provtagningsbrunn Uponor

Uponor Provtagningsbrunn är framtagen för att underlätta provtagning på utgående vatten från Uponors minireningsverk. Brunnen monteras efter reningsverket och vid provtagning används ett lämpligt provtagningskärl som sänks ner i brunnen. Kärlet kan fixeras på det monterade fästet som sitter under locket i brunnen.

Vid provtagning på utgående vatten är det viktigt att utföra provtagningen rätt. Rådgör med miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun om instruktioner för det aktuella provet. Tänk också på den personliga hygienen vid provtagning.

Pumpsystem

Vid de situationer man inte kan anlägga med självfall efter minireningsverket, är pumpsystem ett alternativ. Acona tillhandahåller nyckelfärdig pumpbrunn komplett med dränkbar pump, nivåstyrning och backventil. Som standard är pumpbrunnen 2 meter hög men kan kortas ner till önskad höjd (1 m) alternativt göras högre med förhöjningspaket (max 3 m).

Pumpen är av känt fabrikat vilket möjliggör god tillgång på service och reservdelar.

Luktfälla

Luktfällan kan användas när fastighetens avluftning inte är placerad ovan nock. Den kan också användas om avluftningen är ovan nock men det är kringliggande berg eller skog som hindrar att luften kan ”spridas” i sidled så att den istället  ”rasar” ned utmed hustaket. Luktfällan är också lämplig för att säkerställa avluftning på de pumpbrunnar som är placerade nära fastighet eller för slamavskiljare, slutna tankar, mulltoaletter eller motsvarande.

Avluftningshuv

Avluftningshuv används för eftermontering på utgående ledning, pumpbrunnar, provtagningsbrunnar eller fördelningsbrunnar för att säkerställa ventilationen i avloppsanläggningen.

Näringslösningspaket WehoPuts

WehoPuts näringslösningspaket gör att reningsverket kan ha ett driftsuppehåll på upp till tre månader. Näringen består av naturliga råämnen och är biologiskt nedbrytbar och ofarlig för vattendrag. Eftersom näringslösningen säkerställer mikrobernas reningsförmåga, är reningen effektiv direkt då reningsverket startas igen efter ett driftsuppehåll.

Matningen av näringslösningen sker helt automatiskt och fungerar med en doseringsenhet som är speciellt utvecklad för ändamålet. Enheten är lätt att installera även i ett reningsverk som redan är i drift.

Markbaserad rening

Då kraven är höga på att skydda dricksvattentäkter och enskilda dricksvattenbrunnar kan det krävas att reningsverken kompletteras med ytterligare ett reningssteg. Markbaserat efterpoleringssteg utformat som infiltration/markbädd.

Boka uppstart