Vi renar vatten från skadliga och miljöförstörande ämnen

För oss på Acona AB är det en självklarhet att arbeta på ett hållbart och miljövänligt sätt för att bibehålla miljön och bidra till rent vatten. Sverige har som målsättning att motverka övergödning, som orsakas av för höga halter av fosfor och kväve i vattendrag. Tillsammans med våra kunder jobbar vi aktivt med detta klimatmål och under senaste året bidrog vi till att minska utsläppen av växtnäring, såsom fosfor och kväve, med 46 ton.

Reducering av växtnäring för att motverka övergödning

Vårt mål har sedan företagets uppstart varit att tänka på naturen genom att rena vatten från skadliga och miljöförstörande ämnen. Vår service av reningsverken är enligt tillverkarens instruktioner utformad för att säkerställa verkets funktioner och minska andelen fosfor och kväve, som annars släpps ut i vattendragen. På så vis motverkas bland annat övergödning och syrebrist, så att även framtida generationer kan njuta av den svenska naturen. Genom att Acona säkerställer verkets funktioner bidrar vi till att reducera mängden syreförbrukande ämnen och fosfor med minst 90% och kväve med minst 50%. Genom att anlita Acona bidrar du som kund till en hållbar miljö, vilket tillsammans med våra tusentals kunder resulterar i en reducering av växtnäring på totalt 46 ton årligen i Sverige.

Flertalet hållbarhetsmål inkluderat i Agenda 2030, uppsatta av FN, framhäver vikten av tillgång till rent vatten. Detta uppmärksammas även i Sveriges miljömål samt av organisationen Svenskt vatten. På Acona tar vi alltid hänsyn till de reglerverk och riktlinjer som finns uppsatta av ovanstående.

Av Sveriges totalt 16 nationella miljömål, kan främst följande nämnas som särskilt intressanta i vårt arbete av små avloppsanläggningar:

  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Vikten av vatten för Agenda 2030 och hållbarhetsmålen – Svenskt Vatten >>
Sveriges miljömål – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) >>

Vårt hållbarhetsarbete

Utöver vattenrening och miljövänlig service återfinns hållbarhetsaspekterna ständigt i vårt dagliga arbete. Detta återspeglas bland annat genom planering och optimering av servicerutter för att minska avgasutsläpp och övergång från fysiska material till digitala lösningar.

I vår fastighet har vi installerat energisnåla värmepumpar för uppvärmning och solpaneler på taket för att producera förnybar energi. Den el som blir över och inte tillvaratas av oss själva säljs vidare som grön el till energibolag som också föredrar hållbara och förnyelsebara energikällor.

Boka uppstart